Zmiana stanu produktów w firmie usługowej część 2

106
Jak należy interpretować zmiany rozliczeń międzyokresowych?

Przyrost RMK czynnych oznacza, iż poniesiono koszty, które będą przyczyniały się do powstawania przychodów w kolejnych latach ( lub miesiącach). Te koszty kierując się zasadą współmierności przychodów i kosztów prezentujemy:
w bilansie w pozycji „Rozliczenia miedzyokresowe kosztów”, jako rozliczenia długoterminowe lub krótkoterminowe w zależności od ich charakteru;
W rachunku zysków i strat, jako „Koszty działalności operacyjnej” w całości obciążają nam wynik finansowy, ale w pozycji „Zmiana stanu produktów” „wyłączamy” je z tego obciążenia traktując, jako zrównane z przychodami.
Spadek RMK czynnych oznacza, iż wykorzystaliśmy koszty zaprezentowane, jako koszty wg rodzaju w poprzednich okresach sprawozdawczych – jest to, zatem zmniejszenie wartości pozycji „Zmiana stanu produktów”.

Przyrost RMK biernych oznacza, że zarachowaliśmy, jako koszty okresu koszty nieudokumentowane dowodami obcymi. RMK bierne są naszym oszacowaniem zużytych zasobów, obciążeniem wyniku finansowego w sytuacji, gdy nie mamy jeszcze np. faktur potwierdzających poniesienie tych kosztów. Koszty, określmy je roboczo „nieudokumentowane zewnętrznie” nie wpływają nam  na „Koszty działalności operacyjnej” w rachunku zysków i strat (koszty wg rodzaju), ale musi być odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym. Dzieje się to poprzez pokazanie ich w pasywach bilansu w pozycji „Pozostałe rezerwy” oraz jako zmniejszenie wartości pozycji „Zmiana stanu produktów” w rachunku zysków i strat.

Zmniejszenie RMK biernych oznacza, iż otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, koszty te zaprezentowaliśmy, jako koszty wg rodzaju i obciążyliśmy nimi rachunek zysków i strat. Należy jednocześnie dokonać zmniejszenia wartości w pozycji „Zmiana stanu produktów”.

Podsumowując można powiedzieć, że:
Wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych wpływa na zwiększenie zmiany stanu produktów
Spadek rozliczeń międzyokresowych czynnych wpływa na zmniejszenie zmiany stanu produktów
Wzrost rozliczeń międzyokresowych biernych wpływa na zmniejszenie zmiany stanu produktów
Spadek rozliczeń międzyokresowych biernych wpływa na zwiększenie zmiany stanu produktów

W jednostkach handlowych bądź usługowych pozycja „Zmiana stanu produktów” wynika zatem z tworzenia, rozliczania pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych. Może nazwa pozycji jest nieco myląca, – ale przecież możemy ją zmienić np. na „Zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych”.

Proszę pamiętać jednocześnie, że zasady dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów i ewentualne uproszczenia są indywidualną decyzją kierownika jednostki zgodnie z zasadą istotności wyrażoną w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) i zapisami w polityce rachunkowości obowiązującej w danym podmiocie.

PODZIEL SIĘ