Ulga na złe długi – Rozliczenie korekty przez dłużnika w księgach rachunkowych, część 3

64
Analizując zasady wprowadzone do art 89a i 89b zaznaczyć jeszcze trzeba iż niedokonywanie korekty przez dłużnika podlega sankcji. Zgodnie z art 89b ust 6 ustawy VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie dokonała wymaganej korekty zmniejszenia VAT naliczonego, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Przykład
Spółka nabyła od kontrahenta towar 7 września 2012 r. za 150.000 netto, VAT 34.500zł. Podatek VAT naliczony wynikający z faktury został przez spółkę wykazany w deklaracji VAT -7 za wrzesień 2012r. jako VAT naliczony podlegający odliczeniu. W lutym 2013 minęło 150 dni od dnia wyznaczonego terminu płatności. Faktura nie została uregulowana przez dłużnika.

Spółka ma zatem obowiązek zmniejszyć w deklaracji za luty 2013 kwotę podstawy VAT naliczonego i sam VAT naliczony odpowiednio o kwoty 150.000 zł i  34.500. Jednak tej kontroli nie dokonała.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe zostało ustalone w wysokości 10.350zł
Spółka musi ująć w księgach rachunkowych zarówno kwotę VAT podlegającego korekcie jak i sankcje podatkową. Obie te kwoty oczywiście nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

Korekta VAT naliczonego będzie ujmowana zapisem

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne NKUP 34500zł
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego 34.500 zł
  • 30% sankcja za brak dokonania terminie w deklaracji za kres w którym upłynął 150. Dzień od dnia terminu płatności
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne NKUP 10.350 zł
  • Ma Pozostałe Rozrachunki publicznoprawne 10.350 zł

Koniec przykładu

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

PODZIEL SIĘ