Ujęcie faktur zakupu na przełomie roku

154
Bardzo często występuje sytuacja następująca:  otrzymano fakturę z dnia  grudnia 2009 r. dokumentującą nabycie towarów. Natomiast towary dostarczono w styczniu 2010 r.
Księgowe ujecie tego zdarzenia będzie następujące:
Otrzymaną fakturę towarów należy ująć w księgach rachunkowych grudnia 2009 r., zapisem:

 • Wn „Rozliczenie zakupu”,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

Dostawa nastąpiła dopiero w styczniu 2010 r., Zatem na dzień bilansowy konto „Rozliczenie zakupu” będzie wykazywało saldo Wn, oznaczające stan dostaw w drodze.
Te towary jak również pozostałe zapasy towarów wykazuje się w aktywach bilansu w wierszu B.I.4.
Pozycja ta obejmuje zarówno towary na składzie, jak i będące w drodze.

W księgach rachunkowych 2010 roku jednostka rozliczy otrzymaną dostawę. Ewidencja księgowa tego zdarzenia może przebiegać zapisem:

 • Wn „Towary”, lub inne w zależności od przeznaczenia towarów
 • Wn „Rozrachunki z tytułu VAT – VAT naliczony”
 • Ma „Rozliczenie zakupu”.

Jeśli natomiast najpierw będzie dostawa towarów a dopiero w następnym roku jednostka otrzyma wystawiony już w 2010r dokument Faktura to księgowania będą następujące:

Pz – przyjęcie towarów w cenie zakupu (wartość netto):

 • Wn Towary
 • Ma Rozliczenie zakupu

Saldo kredytowe na koncie Rozliczenie zakupu oznacza dostawy niefakturowane, które powinno zostać wykazane w pasywach bilansu za rok 2009 r., jako Zobowiązania krótkoterminowe:

 • w wierszu B.III.1a) – zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług lub
 • w wierszu B.III.2d) – zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług.

Faktura VAT otrzymana w 2010r

 • Wn Rozliczenie zakupu – wartość netto
 • Wn Rozrachunki z tytułu VAT – kwota podatku naliczonego
 • Ma Rozrachunki z dostawcami
PODZIEL SIĘ