Rachunkowość w spółce komandytowej. Jakie wprowadzić uproszczenia?

35
Zakres podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Stanowi on miedzy innymi, że księgi rachunkowe powinny prowadzić

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt. 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Spółka komandytowa, której zasady funkcjonowania są uregulowanie w art. 102-124 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).jest, zatem osobową spółką handlową, która zawsze musi prowadzić księgi rachunkowe, niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu.

Na podstawie przepisów art. 4 ust 5 uor kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości w szczególności za:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Zatem obowiązki kierownika jednostki (zarządu) nie różnią się te obowiązki od obowiązków kierowników spółek z o.o. czy akcyjnych.

To na co szczególnie należy zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe w spółce komandytowej to rozrachunki z komandytariuszami i komplementariuszami. W ramach Zakładowego Planu Kont, warto na te rozrachunki (zwykle, jako pozostałe rozrachunki) przewidzieć nieco bardziej rozbudowaną ewidencję analityczną, w której należy odrębnie ujmować wniesienie wkładów, wypłaty z zysku ( dywidendy i zaliczki).
Poza wskazanym wyżej elementem rachunkowość spółki komandytowej nie różni się od rachunkowości innych podmiotów. Zatem rozważając wprowadzanie uproszczeń należy kierować się na przykład wskazaniami z projektu KSR 7 i oczywiście zasadą istotności.

PODZIEL SIĘ