Prace RMSR – najnowsze standardy MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13

32
Będą one wprawdzie obowiązywać od stycznia 2013 roku ( wg Załazek Rady) ale warto już dziś zapoznać się z ich założeniami
Nie jest jeszcze określony termin przyjęcia ich przez Komisję Europejską

12 maja 2011 opublikowane zostały standardy poświecone szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z konsolidacją sprawozdań finansowych

  • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
  • MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki.

Również w dniu 12 maja 2011 opublikowano  MSSF 13 Wycena wartości godziwej

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe –  Ma on zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja – Jednostki specjalnego przeznaczenia i część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Warto zwrócić uwagę iż ten standard zawiera więcej wskazówek pomagających ustalić czy jednostka sprawuje kontrole czy też nie.

MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne – zastąpi interpretacją SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników i MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach.

MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki to nowy standard który zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy podmiotami.

W związku z wprowadzonymi zmianami w maju przyjęto także zmienioną wersję MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia  Ta zmiana wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowego MSSF 10 oraz MSSF 11.
Nowa wersja MSR 27 i MSR 28 obowiązywać będzie od początku 2013r.

MSSF 13 Wycena wartości godziwej jest wynikiem uzgodnień pomiędzy IASB amerykańską FASB, a szczególności w celu harmonizowania ze SFAS 157. Nowy standard ma przede wszystkim ułatwić stosowanie pomiaru wg wartości godziwej. Dzięki MSSF 13 ma zostać zmniejszona złożoność rozwiązań i polepszona konsekwencja w stosowaniu zasad pomiaru wartości godziwej. W MSSF 13 wyraźnie zakomunikowano cel takiego pomiaru i wyjaśniano dokładniej definicję wartości godziwej. Ponadto Standard w większym stopniu zwiększa konwergencję IFRSs i US GAAP

Wszystkie te standardy będą wg założeń Rady obowiązywały do dnia 1 stycznia 2013 roku. Rada dopuszcza możliwość ich wcześniejszego wdrożenia.

PODZIEL SIĘ