VAT > NSA

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 VAT > NSA

Rejestracja jako warunek konieczny do odliczenia VAT naliczonego - wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 268/11
Dodano: 2011-06-20
W prezentowanym wyroku NSA analizował, czy rejestracja podatnika dla potrzeb VAT zawsze jest warunkiem niezbędnym dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sąd uznał, że w niektórych sytuacjach uzależnienie odliczenia od faktu rejestracji może zostać uznane za sprzeczne z zasadą proporcjonalności.
Stan faktyczny oraz stanowisko NSA
Organy podatkowe określiły podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2007 roku. Wyjaśniły, że podatnik korzystając ze zwolnienia podmiotowego w VAT prowadził – opodatkowaną na zasadach ogólnych – działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów poprzez sieć Internet. Organy ustaliły, że podatnik przekroczył limit obrotów uprawniający do zwolnienia podmiotowego jeszcze w 2006 roku i w takiej sytuacji winien był złożyć zgłoszenie rejestracyjne i rozliczać VAT, czego jednak nie uczynił. W ramach określonego zobowiązania podatkowego organy nie uwzględniły podatku naliczonego wynikającego z posiadanych przez podatnika faktur uznając, że zgodnie z art. 88 ust. 4 u.p.t.u.1 rejestracja jest niezbędna do skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia, a rejestracji takiej podatnik nie dokonał.

Podatnik argumentował, że żaden przepis prawa wspólnotowego nie uzależnia odliczenia podatku naliczonego od wymogu formalnego jakim jest rejestracja dla potrzeb VAT. W konsekwencji organy podatkowe orzekając o wysokości zobowiązania podatkowego powinny uwzględnić również kwoty podatku naliczonego, a co najmniej odebrać od podatnika oświadczenie, czy korzysta z prawa do odliczenia.

WSA w Rzeszowie uchylił decyzje wydane w sprawie uznając, że art. 88 ust. 4 u.p.t.u. uzależniający realizację prawa do odliczenia od rejestracji podatnika dla potrzeb VAT jest niezgodny z przepisami prawa wspólnotowego i narusza zasadę neutralności.

NSA utrzymał powyższy wyrok w mocy, choć swoje rozstrzygnięcie uzasadnił odmiennie niż Sąd I instancji. W szczególności NSA nie podzielił stanowiska WSA w Rzeszowie, iż przepisy krajowe dotyczące rejestracji dla celów podatkowych same w sobie są sprzeczne z zasadą neutralności VAT. Pomimo tego Sąd stwierdził, że przepisy krajowe wprowadzające określone wymogi formalne dla wykonania prawa do odliczenia (a więc również art. 88 ust. 4 u.p.t.u.) należy oceniać przez pryzmat zasady proporcjonalności wynikającej zarówno z Konstytucji RP jak i z przepisów Dyrektywy 2006/112/WE oraz TWE. W myśl tej zasady zarówno Wspólnota jak i państwa członkowskie powinny podejmować tylko takie działania, które są odpowiednie z punktu widzenia zamierzonego celu i możliwie najmniejszym stopniu zagrażają innym celom Wspólnoty. W konsekwencji NSA uznał, że pozbawienie podatnika w niniejszej sprawie prawa do odliczenia wyłącznie z uwagi na brak rejestracji, w sytuacji, gdy działania podatnika wynikały jedynie z błędnej interpretacji przepisów i nie miały związku z nadużyciem prawa, naruszało zasadę proporcjonalności, gdyż wykraczało poza to co jest konieczne do kontroli prawidłowości rozliczenia podatku VAT.

Tezy
Z uzasadnienia omawianego wyroku wyprowadzić można następujące tezy:
„1. Uzależnienie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktu rejestracji podatnika dla potrzeb VAT na podstawie art. 88 ust. 4 u.p.t.u. może – w pewnych okolicznościach faktycznych – stanowić naruszenie wspólnotowej zasady proporcjonalności.
2. W sytuacji, gdy dokonywane przez podatnika VAT czynności nie stanowią nadużycia prawa, lecz wynikają z błędnej wykładni przepisów, zasada proporcjonalności sprzeciwia się pozbawieniu podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na brak dopełnienia wymogu formalnego w postaci rejestracji.”

1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

12


Giełda
Kursy walut
2016-10-28
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu