Niewygasające wydatki budżetowe w księgach JST

74
Rozwiązaniem w polskich przepisach prawnych są tzw. wydatki niewygasające. Ustanowienie wydatków niewygasających pozwala na dokonywanie płatności zawartych w budżecie danego roku obrotowego w terminach późniejszych. Przeniesienie wydatków na rok następny obwarowane jest jednak dodatkowymi wymogami. W celu ustanowienia limitu niewygasających wydatków organ stanowiący w randze uchwały ustala listę wydatków wraz z terminem ich realizacji. Konieczne jest, aby uchwała ta wydana została w roku, w którym zaplanowano, lecz nie wykonano wydatków. Ustawa nie precyzuje, co może być uznane za niewygasające wydatki – w praktyce mogą być to dowolne wydatki zawarte w uchwale organu.
Punktem wyjścia ewidencji niewygasających wydatków jest ewidencja uchwały organu o utworzeniu niewygasających wydatków:
WN 903 — Niewykonane wydatki
MA 904 — Niewygasające wydatki
oraz równolegle
WN 135 — Rachunek śr. na niewygasające wydatki
MA 133 — Rachunek budżetu
ostatnią operacją wykonywaną w bieżącym roku obrotowym jest przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego
WN 961 — Wynik wykonania budżetu
MA     903 — Niewykonane wydatki

W następnym roku obrotowym dokonywane są następujące operacje:
Przelew środków na realizację wydatków
WN 225 — Rozliczenie niewygasających wydatków

MA 135 — Rachunek śr. na niewygasające wydatki

Zaewidencjonowanie sprawozdania z wykonania niewygasających wydatków:
WN 904 — Niewygasające wydatki

MA 225 — Rozliczenie niewygasających wydatków
W przypadku, gdy środki nie zostały wydatkowane w całości podlegają zwrotowi
WN 135 — Rachunek śr. na niewygasające wydatki
MA 225 — Rozliczenie niewygasających wydatków
oraz równolegle
WN 904 — Niewygasające wydatki
MA    904 — Dochody budżetu

Ostatnim punktem jest zamknięcie konta rachunek środków na niewygasające wydatki:
WN 133 — Rachunek budżetu

MA 135 — Rachunek śr. na niewygasające wydatki

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:
PODZIEL SIĘ