Nakłady na drogę dojazdową – podatkowo i bilansowo. Ujęcie podatkowe, część 1

27
Jak należy ująć i w księgach rachunkowych i na potrzeby rozliczeń podatkowych ponoszone nakłady? Czy należy te nakłady ująć jako inwestycję w obcym środku trwałym.

Przepisy ustawy o pdop nie zawierają definicji ”inwestycji w obcym środku trwałym”, Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądowego i praktyką organów podatkowych, poprzez „inwestycję w obcym środku trwałym” należy rozumieć nakłady ponoszone na ulepszenie istniejącego środka trwałego, który nie stanowi własności (współwłasności) podatnika, a który jest użytkowany na podstawie urnowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Spółka nie jest właścicielem ani współwłaścicielem gruntu, na którym będzie prowadzona budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej, jak również fakt, że nakłady na infrastrukturę zostaną następnie przekazane jednostce samorządowej, oznacza iż, koszty na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej nie stanowią kosztów wytworzenia nowego środka trwałego ani inwestycji w obcym środku trwałym.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 października 2006 r. o sygn. II FSK 1218/05 wskazał, że (…) Koszty te nie mają charakteru inwestycji w obcym środku trwałym, aczkolwiek zbliżone są do tej instytucji, skoro stanowią nakłady podatnika na nie będący jego własnością środek trwały, które zmierzają do jego ulepszenia/przebudowy/, lecz nie spełniają warunku przyjęcia do używania tej inwestycji, skoro zmodernizowana w ten sposób droga ma charakter publiczny, czyli służący wszystkim użytkownikom, w tym podatnikowi.”

Takie stanowisku znajdujemy także w interpretacjach organów podatkowych:

  • Dyrektora IS w Katowicach z dnia 6 listopada 2009 r. o sygn. IBPBI/423-1345/09/AP,
  • Dyrektora IS w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r. o sygn. IP-PB3-423-429/07-2/JG,
  • Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 4 marca 2008 r. o sygn. ILPB3/423-298/07-2/MC,
  • Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2008 r. o sygn. ITPB3/423-403/08/MH
  • Dyrektora IS w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r. o sygn. IPPB5/423-476/09-4/AS.

Podsumowując, koszty poniesione na wybudowanie infrastruktury drogowej, która następnie zostanie przekazana np. gminie, powinny stanowić koszty uzyskania przychodu bezpośrednio obciążające koszty działalności tj. powinny być rozpoznawane na bieżąco. W szczególności, koszty takie nie powinny być ujmowane dla celów podatkowych jako koszty utworzenia nowego środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym.

zobacz również:

PODZIEL SIĘ