Księgowanie dotacji na środki trwałe na przełomie roku – przykład część 2

80
W poprzedniej części zaprezentowano pierwszą część rozważań dotycząca sposobu ujęcia w księgach rachunkowych dofinansowania do środków trwałych w zależności od momentu otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy.

Przypomnijmy iż spółka uczestniczyła w realizacji projektu unijnego. Projekt dotyczył budowy zespołu urządzeń technicznych o łącznej wartości 1500.000zł. 60% wartości inwestycji ma być sfinansowane ze środków własnych a pozostała część z programu unijnego.
W 2011 roku spółka zrealizowała połowę prac i przyjęła we wrześniu 2011 roku do użytkowania środki trwałe o wartości 750.000zł. Zakładany czas ich użytkowania to 10 lat. Spółka rozpoczęła naliczanie odpisów amortyzacyjnych od października 2011. Amortyzacja miesięczna wynosi 6250 zł ( 750.000 zł x 10% / 12 miesięcy)
Amortyzacja za 2011 rok wyniesie zatem 3 x 6250 = 18.750zł

Wariant 3
Spółka otrzymała zwrot środków w kwietniu 2012 roku na rachunek bankowy, mimo iż wszystkie warunki uprawniające ją do trzymania tegoż zwrotu były spełnione w 2011r. Sprawozdanie finansowe za 2011 zostało już sporządzone, ale jeszcze nie zatwierdzone.
W tym wypadku mamy do czynienia z przykładem zdarzenia po dniu bilansowym, w przypadku którego należy rozważyć jego wpływ na sprawozdanie finansowe

Jeśli kwota 300.000zł jest kwotą istotną dla spółki, to należy dokonać zmiany sprawozdania finansowego. I wprowadzić księgowania dotyczące otrzymania tej dotacji do ksiąg rachunkowych za 2011 rok. Zapisy będą tu następujące:
pod datą 31 grudnia należy ująć należną dotację – warunki uprawniające do jej otrzymania zostały wypełnione – można zatem uznać iż rozliczenie tej dotacji będzie niewątpliwym pozostałym przychodem operacyjnym zgodnie z art. 7 ust 1 uor

  • Wn Inne należności – należności z tytułu dofinansowania 300.000zł
  • Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów 300.000zł

A następnie też pod datą 31 grudnia powinna rozliczyć część tej dotacji proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych 300.000 x 10% / 12 miesięcy = 2500zł
2.500zł x 3 miesiące = 7500zł

  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów 7500zł
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 7500zł

Pod datą otrzymania środków pieniężnych

  • Wn Rachunek bankowy 300.000zł
  • Ma  Inne należności – należności z tytułu dofinansowania 300.000zł

W sytuacji gdy kwota dofinansowania unijnego jest z punktu widzenia rozmiarów działalności spółki nieistotna, należy otrzymanie dotacji jej rozliczenie ująć w księgach roku 2012.
Dokonując rozliczenia w kwietniu 2012 spółka ujmie dofinansowanie

  • Wn Rachunek bankowy 300.000zł
  • Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów 300.000zł

A następnie rozliczy część tej dotacji proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych 300.000 x 10% / 12 miesięcy = 2500zł
2.500zł x 3 miesiące 2011 i 4 miesiące 2012 r. = 17500zł

  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów 17500zł
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 17500zł

W tym wypadku nawet kwota, która proporcjonalnie odpowiada amortyzacji z 2011 roku będzie pozostałym przychodem operacyjnym 2012r.

Spółka będzie cały czas naliczała w koszty działalności amortyzację – 2500 zł miesięcznie.

PODZIEL SIĘ