Księgowanie dotacji na środki trwałe na przełomie roku

38
Jeśli dotacja dotyczy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ująć ją, jako rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 32 uor należy odpisywać część tych rozliczeń międzyokresowych w pozostałe przychody operacyjne.
Otrzymanie dotacji, która dotyczy jeszcze niezakończonego projektu unijnego nie będzie miała wpływu na wynik finansowy jednostki. Z jednej strony w aktywach będą ujęte środki trwałe i oczywiście otrzymane środki pieniężne w części do dnia bilansowego niewydatkowanej. Z drugiej strony jako pasywa będą ujęte Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Jeśli środek trwały został już oddany do użytkowania to należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozliczenie rozliczeń międzyokresowych przychodów w pozostałe przychody operacyjne. Kwota zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych powinna być obliczona w proporcji do odpisów amortyzacyjnych, które obciążyły wynik finansowy.

Troszeczkę inaczej będzie wyglądało rozliczenie dofinansowania do bieżącej działalności, między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń itp. Będą one zaliczane w rachunkowości w koszty okresu, jakiego dotyczą. Otrzymane dofinansowanie będzie pozostałym przychodem operacyjnym ( zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 32 uor)

Podatkowe ujęcie będzie zależało od tego czy ujęto koszty objęte dofinansowaniem w koszty uzyskania przychodów koszty, też nie.
Jeśli nakłady, które mają być zrefundowane zostały najpierw zaliczone do kosztów podatkowych, to otrzymane dotacje będą opodatkowane. Jeśli nie to będzie miał zastosowanie art. 12 ust 4 pkt. 6 updop, zgodnie, z którym nie uważa się za przychody zwróconych innych wydatków niezaliczonych w koszty uzyskania przychodu.

Trzeba oczywiście zwrócić uwagę na bardzo ważne przepisy dotyczące dotacji pochodzących ze środków unijnych.
Na mocy art. 17 ust 1 pkt 52 updop wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców a ba mocy pkt 53) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z kolei zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 58 updop nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane między innymi  z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt  52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe oznacza iż dotacja ze środków unijnych, bez względu na cel jej przeznaczenia – inwestycyjny czy obrotowy – jest neutralna podatkowo.

PODZIEL SIĘ