Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych czasami bez VAT

47
Jednakże w przypadku nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych konieczne stanie się dokonanie analizy opodatkowania podatkiem VAT.

Zasady dotyczące użyczenia towarów

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 marca 2011 r., stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: ustawą o VAT), nieodpłatne świadczenie usług m.in. na cele osobiste pracowników podlegało opodatkowaniu VAT, jeżeli nie było związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w całości lub części. Tym samym w opisywanym stanie prawnym korzystanie ze sprzętu służbowego pracodawcy na cele prywatne zasadniczo podlegało opodatkowaniu VAT.

Jednakże z dniem 1 kwietnia 2011 r., na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) zmieniono treść art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Zatem również po nowelizacji przepisów nieodpłatne użyczenie sprzętu firmowego zasadniczo podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Użyczenie samochodów jako wyjątek od zasady

Zauważyć należy, iż polski ustawodawca złożył do Komisji Europejskiej wniosek o uzyskanie derogacji na stosowanie szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a oraz art. 168 Dyrektywy Rady 2006/112/WE w zakresie ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od niektórych pojazdów samochodowych oraz braku konieczności rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku wykorzystywania tych pojazdów do celów prywatnych. Natomiast w dniu 27 września 2010 r. Rada UE przyjęła decyzję upoważniającą Polskę do wprowadzenia tego szczególnego środka.

Jednocześnie w celu realizacji opisywanej decyzji Rady UE, w art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) ustawodawca krajowy wprowadził zapis, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Natomiast na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585), powołany wyżej przepis art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym otrzymał brzmienie: „Do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

– nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.”…

PODZIEL SIĘ