Jak podatkowo i rachunkowo powinna w księgach zostać ujęta operacja sprzedaży na przełomie roku podatkowego?

28
Generalnie, jeśli podmiot wystawi w grudniu 2010 roku fakturę za sprzedany towar to określi, iż obowiązki podatkowe w podatku dochodowym powstały już w 2010 roku.

Art. 12 ust 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) wskazuje, iż przychód z działalności gospodarczej powstaje z chwilą wydania towaru, nie później niż wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty.
Oznacza to, iż ważny jest moment wcześniejszy.
Zatem wystawienie faktury w poprzednim roku obrotowym rodzi obowiązek przypisania tej transakcji do rozliczeń podatkowych roku wcześniejszego.

Z punktu widzenia kosztów ważny jest art. 15 ust 4 ustawy pdop mówiący, iż koszty bezpośrednio związane z przychodami przypisujemy do roku, w którym uzyskano przychody, nawet jeśli poniesiono je w następnym roku podatkowym. Czyli jeśli w 2011 roku wydacie państwo z magazynu towary, które są bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży zafakturowanym w 2010 roku, będzie wartość tych towarów stanowiła koszt bezpośrednio związany z przychodem. Oznacza to iż wartość wydanych w 2011 roku towarów powinna być kosztem uzyskania przychodów w 2010 roku.

Na gruncie prawa bilansowego moment uzyskania przychodów wyznacza moment przekazania ryzyka i korzyści związanych z towarem nabywcy. Oznacza to, iż przychód ze sprzedaży powstanie z chwilą przekazania towaru. Fakt wystawienia faktury nie ma znaczenia. Czyli przychody i koszty z tej transakcji zgodnie z art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm) powstania dopiero w 2011 roku.

Podsumowując w tego typu transakcji powstanie rozbieżność miedzy jej ujęciem rachunkowym a podatkowym.

Przykład
Spółka wystawiła z dniem 30 grudnia fakturę na towar o wartości 10.000 zł netto VAT 2.300 zł. Towar o wartości 8.000 zł wydany został 2 stycznia 2011 roku.
Przychód podatkowy w 2010 roku wykazany będzie w kwocie 10.000 zł
Koszty uzyskania przychodów w 2010 roku w kwocie 8.000 zł

Bilansowo przychody 10.000 w 2011 roku i koszty działalności operacyjnej w 2011 roku.

Podstawa prawna:
Art. 12 ust 3 i art. 15 ust 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

PODZIEL SIĘ