Jak należy kwalifikować wartości niematerialne zgodnie z MSR 38?

62
Określony czas użytkowania oznacza, iż można określić, w jaki okresie składnik aktywów będzie przynosił jednostce korzyści ekonomiczne. Ujęcie wartości niematerialnej w tej grupie oznacza, że należy je amortyzować zgodnie z przyjęta stawką i metodą amortyzacyjną. Powinny być one uzależnione od długości okresu użytkowania lub liczby jednostek produkcji lub podobnych jednostek tworzących ten okres.

Jednostka może jednak stwierdzić, że składnik wartości niematerialnych posiada nieokreślony okres użytkowania. Wynikać to powinno, jeżeli z analizy wszystkich istotnych czynników. Jeśli okaże się, że nie istnieje żadne dające się przewidzieć ograniczenie okresu, w którym można spodziewać się, że składnik aktywów będzie generował wpływy pieniężne netto dla jednostki, to ta wartość niematerialna powinna być zakwalifikowana do grupy aktywów o nieokreślonym czasie użytkowania. Takich wartości niematerialnych nie poddaje się amortyzacji. Obowiązkowe jest natomiast ich testowanie, co roku pod kątem utraty wartości. Należy oceniać czy nie wystąpiły przesłanki wskazane w MSR 36, które dowodzą, iż składnik ten przyniesie mniejsze korzyści ekonomiczne niż się pierwotnie spodziewano.
W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym czasie użytkowania konieczna jest także weryfikacja czy nadal zasadne jest uznawanie, iż będą one użytkowanie przez nieokreślony, niedający się przewidzieć okres. Może się, bowiem zdarzyć, że wystąpią okoliczności ograniczające ten czas. Testy pod katem utraty wartości i analiza czasy użytkowania powinny być wykonywane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Przykładem wartości niematerialnych o nieokreślonym czasie użytkowania mogą być nabyte tytuły wydawnicze, prawa autorskie do niektórych publikacji, licencje nabyte na bardzo długi okres, wytworzone oprogramowanie komputerowe spełniające kryteria ujęcia, jako składnik aktywów.

Warto pamiętać, że termin „nieokreślony” nie oznacza „nieskończony”. Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych odzwierciedla jedynie poziom nakładów na utrzymanie przez ten składnik wydajności. Zgodnie z MSR 38 wniosek, że okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest nieokreślony, nie powinien zależeć od planowanych przyszłych nakładów wykraczających ponad nakłady wymagane do utrzymania przez składnik aktywów tego poziomu wydajności

Podstawa prawna
Par 88-91 MSR 38

PODZIEL SIĘ