Dofinansowanie przez pracodawcę wczasów \”pod gruszą\”

105
Mogą to być wczasy, wycieczki, kolonie lub obozy dla dzieci. Pracodawcy na mocy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U 1996 roku, nr 70, poz. 335, zw. dalej „Ustawą”), zostali wyposażeni w instrumenty przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 Ustawy Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników tworzą obligatoryjnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zw. dalej ZFŚS). U tych pracodawców ZFŚS stanowi podstawowe źródło finansowania wypoczynku dla osób uprawnionych do korzystania z jego środków, czyli dla pracowników i ich rodzin. Z funduszu mogą korzystać nie tylko pracownicy i ich rodziny, lecz również byli pracownicy – emeryci, renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z ZFŚS.

Zgodnie z Ustawą działalność socjalna pracodawcy obejmuje m.in. usługi świadczone na rzecz różnych form krajowego wypoczynku oraz działalności sportowo-rekreacyjnej. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 marca 2007 r. (K 40/2004, OTK-A 2007/3/33) uznał za sprzeczne z konstytucją ograniczenie wydatkowania środków funduszu do usług krajowych. Na podstawie tego wyroku uznano, iż istnieje również możliwość dofinansowania pracowniczych wczasów także poza granicami kraju. Jakie rodzaje i formy wypoczynku będą dofinansowywane ze środków ZFŚS u danego pracodawcy, decydują wewnętrzne regulacje obowiązujące na terenie zakładu pracy. Mianowicie pracodawcy, tworzący ZFŚS zobligowani są do uchwalenia regulaminu, który określa zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Zatem zasady i warunki otrzymania oraz termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą” powinny wynikać wprost z treści obowiązującego regulaminu ZFŚS, obowiązującego w danym zakładzie pracy. W praktyce powszechnie spotykanym warunkiem otrzymania dofinansowania do „wczasów pod gruszą” jest przebywanie pracownika na urlopie trwającym minimum określoną ilość dni. W zależności od treści regulaminu obowiązującego w danym zakładzie pracy, dodatkowym warunkiem do otrzymania dopłaty może być przedstawienie dokumentów, np. z ośrodka wczasowego. Dodatkowo regulamin powinien być uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracodawca, którego pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Przykładowo ze środków fundusz mogą być dofinansowane: wczasy krajowe i zagraniczne, wczasy profilaktyczne, pobyt w sanatorium, kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły dla dzieci i młodzieży, wypoczynek organizowany przez pracowników we własnym zakresie, tj. agroturystyka i turystyka, wycieczki krajowe i zagraniczne. Przy czym świadczenia socjalne finansowane w ramach ZFŚŚ mają charakter wyłącznie uznaniowy. Określenie warunków oraz wysokości otrzymania dofinansowania określa każdorazowo regulamin ZFŚS, który na ogół uzależnia dopłaty od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika uprawnionego do korzystania z funduszu. Zatem możliwość uzyskania przez pracowników dopłat do wczasów pod gruszą będzie u każdego pracodawcy zróżnicowana.

PODZIEL SIĘ