Rachunkowość > MSR/MSSF

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > MSR/MSSF

Przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne utraty wartości aktywów zgodnie z MSR 36 - zasady wyceny
Autor: Marcin Krupa, biegły rewident, Dyrektor Departamentu Audytu, Zabrze, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.
MSR 36 – Utrata wartości aktywów reguluje zasady, którymi powinno się posługiwać w celu niezawyżania wartości posiadanych przez jednostkę składników aktywów jednostki. Niezawyżanie wartości składnika aktywów polega na jego bilansowym ujęciu w wartości nie wyższej niż jego wartość odzyskiwalna, niższa od bieżącej wartości bilansowej.
Powyższe oznacza, że podobnie jak w przypadku przepisów ustawy o rachunkowości, odpis aktualizujący dokonywany jest wyłącznie wtedy gdy pierwotnie przyjęte oczekiwania w zakresie zdolności składnika majątku do generowania korzyści ekonomicznych nie znajdują odzwierciedlenia w przyszłym stanie faktycznym. Zasady rachunkowości zarówno polskie jak i międzynarodowe odpis aktualizujący traktują jako narzędzie służące realizacji zasady ostrożnej wyceny.

Zgodnie z definicją  ostrożnej wyceny określoną w założeniach koncepcyjnych do MSR przy wycenie konieczna jest rozwaga, zwłaszcza przy stosowaniu subiektywnych oszacowań w warunkach niepewności, tak by aktywa lub przychody nie zostały zawyżone, a pasywa lub koszty zaniżone. Prezentowana w bilansie wartość składnika majątkowego zawsze jest więc korygowana o odpis aktualizujący jego wartość, o ile jest to wymagane.

W świetle powyższego czym jest wartość odzyskiwalna? Zgodnie z definicją określoną w MSR 36.18 jest to wyższa spośród wartości godziwej składnika aktywów pomniejszonej o koszty doprowadzenia go do sprzedaży i jego wartości użytkowej. W przypadku MSR mamy, więc dwa punkty odniesienia służące jako baza do dokonania odpisu aktualizującego.

Zgodnie z MSR 36 utrata wartości składnika aktywów następuje wyłącznie wówczas gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od jego wartości odzyskiwalnej.

By mówić o utracie wartości konieczny jest jednak formalny szacunek wartości odzyskiwalnej, dokonywany zawsze wtedy gdy wystąpi jedna z licznych przesłanek wskazujących na utratę wartości.  MSR 36.12-14 w katalogu otwartym wskazuje na szereg przesłanek zewnętrznych i wewnętrznych oraz wynikających ze sprawozdawczości finansowej, które mogą wskazywać na to, iż będący w dyspozycji (bądź w posiadaniu) jednostki składnik aktywów utracił na wartości. Do najczęściej wymienianych zalicza się:
 
 Przesłanki zewnętrzne Przesłanki wewnętrzne

a) utrata wartości rynkowej danego składnika aktywów odnotowana w ciągu okresu jest znacznie większa od utraty, której można było się spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania,


b) w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią
w niedalekiej przyszłości znaczące
i niekorzystne dla jednostki zmiany
o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony,


c) w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów,


d) wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji.

a) uszkodzenie,

 

b) w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie użytkowany, lub, zgodnie z oczekiwaniami, będzie użytkowany. Do takich zmian zalicza się niewykorzystywanie składnika aktywów, plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem oraz ponowna ocena okresu użytkowania danego składnika aktywów z nieokreślonego na okres


c) dostępne są dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej,  świadczące o tym, że ekonomiczne wyniki uzyskiwane przez dany składnik aktywów są lub w przyszłości będą gorsze od oczekiwanych.

 
 
Dodano: 2010-04-28, 07:00
123
Zobacz także
Różnice w zasadach wyceny środków trwałych wg. UoR i MSR, część 3
2010-02-11
Ujmowania i wycena środków trwałych, część 2.
2010-02-09
Dlaczego informacja na temat wypłaconej wysokiej odprawy odchodzącemu członkowi zarządu nie powinna nikogo dziwić
2013-08-07
Pułapki faktoringu odwróconego - jak prawidłowo zaklasyfikować zobowiązanie w bilansie
2013-06-12
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-24
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu