Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Sprawozdawczość stowarzyszeń
Autor: Anna Stawowy, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Sprawozdania finansowe poszczególnych stowarzyszeń mogą przybierać różną formę. Zakres oraz informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych zależą od tego czy stowarzyszenie:
- prowadzi działalność gospodarczą,
- posiada status pożytku publicznego.
W pierwszym przypadku tj. kiedy  stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, odnosimy się do art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości . Zgodnie z przytoczonym artykułem sprawozdanie finansowe stowarzyszeń powinno zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wzory sprawozdań finansowych zawiera załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

W przypadku, gdy stowarzyszenie w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy osiągnęła dwie z następujących wielkości:
  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło więcej niż 50 osób,
  • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro.
stosuje obligatoryjnie wzory zawarte w załączniku nr 1 do ustawy. W przeciwnym wypadku może stosować formę uproszczoną sprawozdań tj. wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, ale tylko w zakresie liter i cyfr rzymskich.

Jeżeli natomiast stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wtedy obowiązują je przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozporządzenie to wymaga, aby jednostki sporządzały bilans, rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikami do rozporządzenia oraz informację dodatkową.

Trzecia grupą stowarzyszeń posiadającą status pożytku publicznego obowiązują dodatkowo przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jeżeli stowarzyszenie to prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego (przypominamy, że zgodnie z art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność pożytku publicznego nie jest z zastrzeżeniem art. 9 ust 1 ustawy, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa o działalności gospodarczej) wtedy wymagane jest rachunkowe wyodrębnienie tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Należy zaznaczyć, iż oprócz sprawozdań finansowych stowarzyszenia zobowiązane są do sporządzania tzw. sprawozdań z działalności.

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, na które stowarzyszenie ma czas do 3 miesięcy od dnia bilansowego, należy przedstawić je właściwym organom, w celu jego zatwierdzenia w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kolejnym etapem jest złożenie sprawozdania, do 15 dni od zatwierdzenia, we właściwym rejestrze sądowym wraz z odpisem uchwały bądź postanowieniem o jego zatwierdzeniu i podziale zysku (pokryciu straty) oraz opinią biegłego, jeżeli podlegało ono badaniu, wraz ze sprawozdaniem z działalności, jeżeli jednostka ma obowiązek jego sporządzania.

Dodatkowo stowarzyszenia podlegające badaniu oraz posiadające status pożytku publicznego powinny złożyć sprawozdanie, w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenie, do ogłoszenia w „Monitorze Polskim B”.
 
zobacz również:
Dodano: 2010-04-06, 07:03
1
Zobacz także
Przykłady wyceny różnych kategorii aktywów finansowych, część 2
2011-04-13
Wycena aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym, część 1
2011-04-11
Zwolnienie z VAT dla usług wspólnych - najnowsza praktyka MF
2012-10-16
Zmiany w podejściu do rachunkowości instrumentów finansowych
2011-03-21
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-26
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu