Rachunkowość > MSR/MSSF

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > MSR/MSSF

Zasady wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zgodnie z MSR 21 na dzień bilansowy, część 3- ujęcie pozycji wycenianych w wartości godziwej
Autor: Red.
Zgodnie z par 23 lit c) MSR 21 pozycje niepieniężne, które są wyceniane w wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona
Przykład 1

Jednostka posiada środek trwały – budynek w Niemczech. Cena nabycia wynosiła 400.000 Euro. Nabyto go na początku 2012 roku. Zastosowany do początkowego ujęcia kurs wynosił 4, 23 zł i przyjęto do wyceny wg wartości przeszacowanej. Wartość godziwa ustalona przez rzeczoznawcę niemieckiego na 31.12.2012 Wynosiła 420.000 Euro. Kurs przyjęty do wyceny na dzień bilansowy – kurs grupowy wynosi 4, 5 zł/euro.
Jednostka dokona ustalenia wartości godziwej na dzień bilansowy 1.890.000Zł ( 420.000 X 4,5).
Wartość godziwa jest wyższa od wartości w początkowym ujęciu o 198.000 (1.890.000 – 400.000 Euro x 4,23).
Zgodnie z MSR 16 jednostka ujmie całą kwotę 198.000Zł, jako zwiększenie wartości środka trwałego i kapitału z aktualizacji wyceny. Wartość ta będzie ujęta, jako zwiększenie innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Przykład 2

Budynek z poprzedniego przykładu jednostka zakwalifikowała do środków trwałych wycenianych wg modelu kosztowego. Obliczono, iż amortyzacja za 2012 rok stanowi 3% wartości początkowej, czyli 3% z 400.000 Euro x 4,23 = 50.760 Zł.
Wartość budynku na koniec 2012 roku wyniesie, zatem 164.240Zł.

Zmiany kursów walutowych oraz zmiany wartości godziwej nie będą miały wpływu na zmiany wartości początkowej, a tym samym kwotę amortyzacji. Oczywiście ustalając ewentualne odpisy aktualizacyjne trzeba dokonać analizy wartości godziwej, – ale to już odrębne zagadnienie.

Przykład 3

Budynek z przykładu 1 spółka zakwalifikowała do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych wg wartości godziwej. Jednostka dokona ustalenia wartości godziwej na dzień bilansowy 1.890.000 Zł (420.000 X 4,5).
Wartość godziwa jest wyższa od wartości w początkowym ujęciu o 198.000 (1.890.000 – 400.000 Euro x 4,23).
Zgodnie z MSR 40 jednostka ujmie całą kwotę 198.000Zł, jako zwiększenie wartości nieruchomości inwestycyjnej i przychody okresu. Wartość ta będzie ujęta, jako zwiększenie pozostałych przychodów a tym samym zysku w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (tu rachunku zysków i strat).

Zatem różnice kursowe wynikacie z wyceny pozycji aktywów w wartości godziwej są odnoszone w te przychody lub koszty ( ewentualnie kapitał), które służą ujęciu zmian wartości godziwej.

Zobacz również:
Dodano: 2013-01-14, 12:00
1
Zobacz także
Zamknięcie roku - utrata wartości środków trwałych, część 5
2010-12-29
Zamknięcie roku - aktualizacja wyceny, część 4
2010-12-27
Zmiany w podejściu do rachunkowości instrumentów finansowych
2011-03-21
US GAAP w Polsce oraz Unii Europejskiej - konwergencja
2011-01-10
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-26
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu