Podatki > VAT

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 



Podatki > VAT

Opodatkowanie VAT sprzedaży nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym
Autor: Łukasz Gogola
Zdarza się, że firma dzierżawiąca nieruchomość ponosi na niej nakłady, które są środkami trwałymi.
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy dzierżawy należy rozliczyć poniesione przez podatnika nakłady w ten sposób, że właściciel gruntu zapłaci za wydanie nakładów poczynionych na dzierżawionym gruncie w trakcie trwania lub po upływie obowiązywania umowy dzierżawy. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy sprzedaż nakładów poczynionych przez podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeżeli tak to według jakiej stawki.

Kto jest właścicielem nakładów zgodnie z prawem cywilnym

Nie ulega wątpliwości, że budynki wzniesione przez dzierżawcę na gruncie wydzierżawiającego stają się w rozumieniu prawa cywilnego z mocy prawa własnością właściciela gruntu, zgodnie z zasadą superficies solo cedit tj. właściciel gruntu jest właścicielem wszystkiego, co jest trwale (budynki, budowle, inne urządzenia) związane z gruntem. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (zwany dalej Kc) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 
Stosownie do art. 47 § 1 Kc, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (do art. 47 § 2 i 3 Kc).

W myśl art. 48 Kc, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Zatem z ww. przepisów Kc wynika, że rzecz, która stała się częścią składową innej rzeczy dzieli los prawny rzeczy nadrzędnej. Tym samym wydzierżawiający, jako właściciel dzierżawionych gruntów jest również właścicielem wzniesionych na nich budynków.

Zgodnie z art. 693 § 1 Kc przez umowę dzierżawy rozumie się umowę, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Natomiast na podstawie art. 694 Kc do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Wobec tego do umowy dzierżawy należy zastosować przepis art. 676 Kc, w myśl którego, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Ponadto na podstawie art. 705 Kc, po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że roszczenie o zwrot nakładów ulepszających powstaje z chwilą dokonania przez wydzierżawiającego wyboru pomiędzy możliwościami przewidzianymi w art. 676 K.c., a wybór ten możliwy jest dopiero w momencie zwrotu dzierżawionej nieruchomości, a nie w momencie zakończenia umowy.

Wyżej powołane przepisy art. 676 Kc i art. 705 Kc znajdą zastosowanie dopiero wówczas, gdy brak jest stosownych postanowień umowy w tym zakresie (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 29.04.2011r., sygn. IBPP1/443-188/11/BM).
Dodano: 2012-08-06, 06:00
123
Zobacz także
Zmiana przepisów w zakresie określania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
2011-08-29
Zmiana przepisów w zakresie sprzedaży złomu
2011-09-19
Zmiany zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT
2012-11-29
Rejestracja VAT w Polsce przez podatnika zagranicznego a samonaliczenie - zmiany od 1 kwietnia 2013 r.
2013-08-12
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum






Giełda
Kursy walut
2016-10-24
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%



USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu