Prawo > Postępowania sądowe i karno-skarbowe

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Prawo > Postępowania sądowe i karno-skarbowe

Przedawnienie roszczeń o opłatę abonamentową a abonament rtv
Autor: Anna G. Dębińska, prawnik, Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie prawni sp.p.
Opłata abonamentowa jest świadczeniem okresowym. Zgodnie z treścią art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93, zw. dalej „K.c.”) termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata.
Termin trzyletni zaczyna bieg od momentu, w którym roszczenie stało się wymagalne. W praktyce często się zdarza, że termin do uiszczania opłat abonamentowych wyznaczony jest np. do 10 dnia każdego miesiąca. W takim przypadku momentem wymagalności jest 10 dzień miesiąca i od tej chwili zaczyna biec termin przedawnienia.

Bieg przedawnienia przerywa czynność przed sądem, innym organem powołanym do rozpatrzenia sprawy lub sądem polubownym powzięta w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Ponadto bieg przedawnienia przerwać może także uznanie roszczenia przez dłużnika lub wszczęcie mediacji. Nie przerywa tego biegu wezwanie dłużnika do zapłaty ani inne tego typu pismo. Jeżeli wierzyciel dokona przelewu wierzytelności np. na spółkę zajmującą się windykacją wierzytelności, jest zobowiązany powiadomić dłużnika o zawarciu umowy przelewu wierzytelności. Jeżeli wierzyciel nie poinformuje dłużnika o fakcie dokonania przelewu wierzytelności nie skutkuje to nieważnością umowy przelewu. W przypadku wystąpienia przez wierzyciela do sądu z powództwem o zapłatę, dłużnik powinien przede wszystkim zbadać czy nie doszło do przedawnienia roszczenia wierzyciela. Przedawnienie roszczenia powoduje niemożność jego skutecznego dochodzenia. Jednakże należy wskazać, że sąd nie bada z urzędu czy dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu. Sąd bierze pod uwagę kwestię przedawnienia dopiero na zarzut podniesiony przez dłużnika i dopiero wtedy może oddalić powództwo złożone przez wierzyciela.

Trzyletni okres przedawnienia dotyczy nie tylko opłat abonamentowych lecz również usług telefonicznych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2009 roku (III CZP 20/09) termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na postawie ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, określa art. 118 K.c. Zasadą więc jest, że roszczenia o opłaty abonamentowe ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat. Wyjątek od tej zasady stanowi abonament rtv, który jest opłatą o charakterze administracyjnym. Od niezapłaconych w terminie takich opłat naliczane są odsetki podobnie, jak od zaległości podatkowych czyli z odesłaniem do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), a ponadto podlegają wyegzekwowaniu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Abonament rtv stanowi przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie publiczne, które wyróżnia jej celowy charakter. W stosunku do należności głównej jak również do odsetek jako opłat publicznoprawnych należy stosować rozdział III Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Dyspozycja art. 118 K.c wyraźnie stanowi, że trzyletni okres przedawnienia dla świadczeń okresowych obowiązuje, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. W przypadku abonamentu rtv, przepis ordynacji podatkowej stanowi przepis szczególny względem regulacji zawartych w 118 K.c. Tym samym dla roszczeń o abonament rtv, obowiązuje szczególny pięcioletni okres przedawnienia, a więc termin dłuższy niż przewidziany dla pozostałych opłat abonamentowych, który wynosi trzy lata.

Dodano: 2011-09-21, 06:00
1
Zobacz także
Podatkowe konsekwencje odpisów aktualizujących należności, część 3
2010-01-27
Przesłanki odpisu aktualizującego należności, metody księgowania, część 2.
2010-01-25
Pułapki faktoringu odwróconego - jak prawidłowo zaklasyfikować zobowiązanie w bilansie
2013-06-12
Poręczenie za długi przyszłe
2011-08-17
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-28
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu