Rachunkowość > MSR/MSSF

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > MSR/MSSF

Należności wg MSR 39 - ujawnianie informacji, część 1
Autor: Red.
MSSF zawiera szereg wymogów związanych z ujawnieniami danych na temat instrumentów finansowych, w szczególności pożyczek i należności.
Po pierwsze należy ujawnić zasady wyceny. Może to przybrać następującą postać:
„Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień ich powstania są wykazywane w wartości bieżącej przewidywanej zapłaty i ujmowane w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszane o odpisy aktualizujące należności wątpliwe. Zawartych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi. Należności, w odniesieniu do których Spółka stosuje uproszczenia, są wyceniane w momencie początkowego ujęcia w kwocie wymaganej zapłaty, a w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości”. (Orlen)

Albo
„Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu.
Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że jednostka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot. Kwotę odpisu aktualizującego stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych efektywną stopą procentową.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmowany jest w ciężar zysku lub straty.
Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty. Należności o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego kwalifikuje się do aktywów długoterminowych. Do aktywów krótkoterminowych zaliczane są należności o terminie wymagalności przypadającym do 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego.
Kategorię należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności stanowią:
a) należności z tytułu dostaw i usług – to jest należności powstałe w wyniku podstawowej działalności operacyjnej Spółki oraz
b) pozostałe należności, w tym:
 • pożyczki udzielone,
 • inne należności finansowe – to jest należności spełniające definicję aktywów finansowych,
 • inne należności niefinansowe, w tym m. in. zaliczki na dostawy, na środki trwałe, na środki trwałe
 • w budowie, na wartości niematerialne oraz na udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; należności od pracowników, jeżeli ich rozliczenie nastąpi w innej formie niż przekazanie Śródków pieniężnych; a także należności budżetowe,
 • rozliczenia międzyokresowe czynne.”.(KGHM)
Oczywiście nie można zapomnieć o prezentacji struktury rodzajowej należności. Może to być np. podział następujący:
 • Dostawy i usługi
 • Podatek akcyzowy i opłata paliwowa
 • Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • Sprzedaż składników rzeczowych aktywów trwałych
 • Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • Zaliczki na dostawy
 • Pozostałe należności
W odniesieniu do każdej grupy należy podać stan na koniec bieżącego jak porównawczego okresu sprawozdawczego.

Należy także pamiętać przede wszystkim o prezentacji:
 • Wartości należności zarówno w wartości wg zamortyzowanego kosztu jak i wartości godziwej jeśli odbiega od wartości bilansowej
 • Wartości należności w walutach obcych
 • Odpisy aktualizujące wartość należności
 • Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług – brutto
 • Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych
Poniżej zamieszczamy przykład tabeli prezentacyjnej dotyczącej wiekowania – podział przykładowy:
 31 grudnia 2010 r.
31 grudnia 2009 r.
 Należności nieprzeterminowane  
 Należności przeterminowane do 1 miesiąca  
 Należności przeterminowane powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  
 Należności przeterminowane powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy  
 Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 1 roku  
 Należności przeterminowane powyżej 1 roku  
 Razem  
 
Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych
  2010 r.
 2009 r.
 Stan na początek okresu  
 Zwiększenia  
 Rozwiązania   
 Wykorzystania  
 Stan na koniec okresu  
 
Obowiązkiem jednostki jest dokonywanie także ujawnień w zakresie ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. O nich w kolejnej części.
 
Dodano: 2011-02-11, 12:00
1
Zobacz także
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, część 3
2010-04-29
MSR 23 - koszty finansowania zewnętrznego, część 1.
2010-01-12
Zmiana MSSF10 zwalnia jednostki inwestycyjne z obowiązku konsolidacji inwestycji
2013-01-09
Zmiany w podejściu do rachunkowości instrumentów finansowych
2011-03-21
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-09-28
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu