Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu rachunku zysków i strat - błędy wynikające z naruszenia zasad rachunkowości, część 1
Autor: Bożena Paszkowska, Starszy Konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Rachunek zysków i strat  jest jednym  z podstawowych elementów sprawozdania finansowego  a zarazem jednym z  najczęściej analizowanych. Sprawozdanie to przedstawia istotne informacje o tempie wzrostu sprzedaży, jej rentowności a w konsekwencji generowanych przez spółkę zyskach.
Dlatego też istotne jest przeanalizowanie najczęściej popełnianych błędów przy jego tworzeniu, gdyż nieprawidłowo sporządzony rachunek zysków i strat staje się podstawą do mylnych analiz i przyszłych prognoz jednostki.

Błędy popełniane przy sporządzaniu rachunku zysków i strat możemy podzielić na błędy mające wpływ na wielkość wyniku finansowego, jak i te które nie mają takiego wpływu, a które  można określić mianem błędów prezentacyjnych.

Do pierwszej kategorii błędów, czyli tych mających wpływ na wielkość wyniku finansowego, możemy zaliczyć zdarzenia, które naruszają nadrzędne zasady rachunkowości, a mianowicie zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę memoriału oraz zasadę ostrożności.

Zasada współmierności przychodów i kosztów mówi, że w danym okresie na wynik finansowy wpływają zrealizowane w tym okresie przychody i odpowiadające im koszty. Zatem koszty, które nie są związane z przychodami uzyskanymi w danym roku, nie powinny być ujmowane w rachunku wyników.

Zgodnie zaś z zasadą memoriału w rachunku wyników ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku, niezależnie od tego czy zostały zapłacone czy nie. Ma to miejsce najczęściej w sytuacji zaksięgowania faktury sprzedaży w danym okresie, mimo, że zapłata nastąpi dopiero w następnym okresie sprawozdawczym. Z niedotrzymaniem zasady memoriału wiąże się często popełniany przez jednostki błąd, polegający na nie uwzględnieniu w wyniku finansowym zamykanego okresu korekt sprzedaży dokonanych już po dniu bilansowym, a dotyczących transakcji dokonanych przed tym dniem.

Pewnym odstępstwem od dwóch powyższych metod jest zasada ostrożności, która wynika z art. 7 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, a która mówi, iż należy w wyniku finansowym ujmować bez względu na wysokość wszelkie zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Z zasady ostrożności wynika np. ujmowanie odpisów aktualizujących należności, zapasy, które często trudno jest powiązać z konkretnymi przychodami, (czyli z zasadą współmierności przychodów i kosztów). Podobnie, pewne odstępstwo od zasady memoriału, przy jednoczesnym zachowaniu zasady ostrożności, ma miejsce w przypadku ujmowania tylko niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych, zysków nadzwyczajnych, poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych oraz strat nadzwyczajnych.

Dla prawidłowo sporządzonego rachunku zysków i strat winny być zachowane wszystkie wyżej opisane zasady.
Często popełnianym błędem również mającym wpływ na wynik finansowy jest podatek bieżący oraz podatek odroczony. Przy podatku bieżącym szczególne znaczenie ma prawidłowa kwalifikacja przychodów i kosztów pod względem podatkowym, natomiast jeżeli chodzi o podatek odroczony to często popełnianym błędem jest brak naliczania aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego przez jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, pomimo ustawowego obowiązku ich tworzenia.
 
zobacz również:
Dodano: 2011-01-28, 06:00
1
Zobacz także
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, część 3
2010-04-29
Wycena krótkoterminowych inwestycji, część 6
2011-06-27
Zmiana MSSF10 zwalnia jednostki inwestycyjne z obowiązku konsolidacji inwestycji
2013-01-09
US GAAP w Polsce oraz Unii Europejskiej - konwergencja
2011-01-10
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-09-30
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu